สพม.35 ประชุมเตรียมวางแผนการรับนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

นายลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/รายงาน-ภาพ