ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา และโรงเรียนบ้านหัวโสก เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดบริบทอาคารสถานที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน และติดตามโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป จากการตรวจเยี่ยมขอชื่นชมโรงเรียนทั้ง 2 แห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอน จัดอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี และอาหารกลางวันครบ 5 หมู่