สพม.3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภายในสังกัด ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาคลีวิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจากทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 47 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 75 คน โดยมีนางสาวรพีพรรณ กีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสาคลีวิทยา กล่าวต้อนรับพร้อมแนะแนำสถานที่ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยยูนนาน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ซุนเหล่ย การมอบเกียรติบัตรและรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติต่าง ๆ อาทิ รางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่น รูปแบบคลิป VDO สั้น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รางวัลโรงเรียนต้นแบบ ลดเวลาเรียนเพ่ิ่มเวลารู้ Active Learning ได้แก่ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่นำเสนอนิทรรศการโรงเรียนที่มีผลงานวิธีปฏิบัติดีที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 6 โรงเรียน การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน 5 โรงเรียน การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนพี่เลี้ยงโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 5 โรงเรียน การมอบโล่รางวัลนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 4 รางวัล การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” เป็นแบบอย่าง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำนวน 22 ท่าน การมอบเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย ให้กับ ครอบครัวเด็กชายณัฐวุฒิ ฉาบเพชร์ นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” จำนวน 20,705 บาท ตลอดจนการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น