สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบทุนการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้และประสบภัย จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 231,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด   ซึ่งวันที่  20 พฤศจิกายน 2562 มอบทุนให้กับ เด็กหญิงณัฎฐพร เพชรพล นักเรียนโรงเรียนวัดท้องโพลง จำนวน3,000 บาท พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักเรียน และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน