ผองสพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านก้อจัดสรรและห้องเรียนเรือนแพ อ.ลี้ จ.ลำพูน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านก้อจัดสรร เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้ประชุมผู้บริหารฯและครู เพื่อแจ้งข้อราชการ และได้เน้นย้ำให้โรงเรียนได้ส่งเสริมการเรียนทางด้านภาษาต่างๆ พร้อมทั้งมอบนโยบายสพฐ.ให้โรงเรียนดำเนินการ ใน 3 เรื่อง คือ 1. การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน 2. การล่วงละเมิดเด็กนักเรียนและการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง 3. การลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุ

ต่อจากนั้นเวลา 15.00 น.นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของห้องเรียนเรือนแพ เพื่อติดตามพัฒนาการอ่าน การเขียน การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ การศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6 ความเป็นอยู่ของนักเรียนพักนอน ความพอเพียงในการใช้น้ำและระบบไฟฟ้าซูลาร์เซลล์ พร้มกันนี้ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งข้อราชการและนโยบายทางการศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษาและเครื่องใช้ในการดำรงชีพให้กับนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ได้รับทราบข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562