พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี “หอวังนนท์เกมส์” ครั้งที่ 28

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี “หอวังนนท์เกมส์” ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี “หอวังเกมส์” ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนในสถาบัน มีความสามัคคี รู้จักเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ตลอดจนฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในด้านการออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพพลานามัย โดยใช้กีฬาช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและปลอดสารเสพติด รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้ได้ผลสมบูรณ์ เกิดการพัฒนากระบวนการจัดการด้านการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาของผู้เรียน โดยจัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ กรีฑาประเภทลู่และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียรและผู้นำเชียร์อัฒจันทร์การบริหารจัดการคณะสี ซึ่งมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าสามพันคน