กิจกรรมบูรณาการลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำวันพุธที่ 20 พ.ย.2562

โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาด มาบูรณาการจัดการเรียนการทุกกลุ่มสาระวิชา ตามโครงการคุณธรรม จริยธรรม ประจำวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562………