สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบทุนการศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้และประสบภัย จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 231,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด ซึ่งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มอบทุนให้กับ กับเด็กหญิงกานต์มณี จ่าน้ำเที่ยง และเด็กชายธนาเวท แก้วมุงเมือง นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน  เด็กหญิงภัทรธิดา เมฆแสง นักเรียนโรงเรียนบ้านขอนสองสลึง  เด็กชายเจษฎากรณ์ สีแสงเพชร และเด็กหญิงสอง พรจันทร์ศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก