สพม.35 ประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในฐานะประธาน ก.ต.ป.น สพม.35 จัดการประชุมคณะกรรมการก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม. 35 พร้อมด้วย คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม. 35 เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  การพัฒนาระบบงานนิเทศการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10  และ การพิจารณาเรื่องการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พีรวุทธิ์  ศรีตาบุตร/รายงาน-ภาพ