สพป.ลพบุรี เขต 1>รับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านระบบ Tele Conference

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel การประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษ (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านระบบ Tele Conference จากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งนางสาวสุกัญญา ว่องปรัชญา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดประชุม และนายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กล่าวรายงานผลความร่วมมือในการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำปีการศึกษา 1/2562 และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา คณะนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชี้แจงวัตถุประสงค์แนวทางการปฏิบัติงานและปฏิทินการคัดกรองนักเรียนยากจน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน ชี้แจงแนวทางการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบ รับรองข้อมูลการเข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง และแนะนำการใช้ระบบ CCT ในส่วนที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ตอบข้อซักถาม เป็นอันเสร็จสิ้นการประชุม ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปุถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)