สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันทั่วประเทศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดร.สมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ลพบุรี และ นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 ของ สสวท.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นเจ้าภาพดำเนินการสอบนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2561 ของ สสวท. มีนักเรียนจากทุกสังกัดเข้าสอบแข่งขัน ผู้มีสิทธิ์สอบ 385 คน ขาดสอบ 24 คน เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าสู่รอบที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มที่
ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อที่จะพัฒนาส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก รวมถึงเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เวทีการแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางในการสร้างบรรยากาศทางวิชาการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัย เพื่อยกระดับความ สามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และจะประกาศผลสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ สสวท.ต่อไป