นักเรียน-นักศึกษาจังหวัดกระบี่ กว่า 1,400 คน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2562  ที่ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่  อำเภอเมืองกระบี่  นายนันธวัช  เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดกระบี่  เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวง ถวายพวงมาลา และถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 “งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562   พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนกิจกรรมลูกเสือ และโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกองลูกเสือโรงเรียน    โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์   ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่  เข้าร่วมในพิธี  จำนวน  1,490 คน  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวิชราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย

นายนันธวัช  เจริญวรรณ กล่าวว่า วันนี้ เป็นวันสำคัญยิ่งของบรรดาลูกเสือ เนตรนารี และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ขอให้ข้อเตือนใจลูกเสือและเนตรนารีทั้งหลายได้ถือปฏิบัติ ว่า “กิจการลูกเสือนับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน เพราะกิจการลูกเสือเป็นการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน ในเรื่องความมีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การเสียสละ รู้จักการใช้เวลาว่างบำเพ็ญประโยชน์ และสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันในหมู่คณะและเยาวชนลูกเสือทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่การพัฒนาประเทศ ดังนั้น ลูกเสือต้องมีความศรัทธา ต่อกระบวนการลูกเสืออย่างแท้จริง จึงจะเป็นบุคลากรที่มีคุณค่า และเป็นพลังของชาติต่อไปในอนาคต”

สำหรับ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เดิมชื่อวันวชิราวุธ จัดขึ้นในวันที่  25  พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระปรเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านวรรณคดี กิจการกองเสือป่าและลูกเสือ โดยทรงทำให้คนไทยตื่นตัวในความรักชาติบ้านเมืองด้วยการตั้งกองเสือป่า เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 และทรงโปรดให้ตั้งกองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454  มีชื่อว่า “กองลูกเสือกรุงเทพที่ 1” ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง (ปัจจุบันคือ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) พระองค์มีพระราชประสงค์อย่างยิ่งที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติ บ้านเมือง จัดให้มีการฝึกหัดเด็กชายที่อยู่ในปฐมวัยทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เติบใหญ่แล้วรู้จักหน้าที่ซึ่งต้องประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันวชิราวุธ”และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เมื่อปี 2555