สพม.35 เปิดงาน บุญวาทย์ 121 ปี เรียนรู้ 1R และพัฒนา 8C

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน “บุญวาทย์ 121 ปี เรียนรู้ 1R และพัฒนา 8C เพื่อให้นักเรียนและคณะครู นำผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เสนอต่อสังคมและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ศิษย์เก่าบุญวาทย์และผู้สนใจ ได้เยี่ยมชมสถานศึกษา และให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม

โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยกล่าวรายงาน กิจกรรมฯ จัดขึ้นระหว่าง ระหว่างวันที่ 15 -26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีหน่วยงานร่วมแสดงนิทรรศการ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง, วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง,สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, วิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง และบริษัทเป็นคุณเชียงใหม่ จำกัด

ณรงค์  ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน