สพป.พังงา อบรมภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง โรงเรียนขยายโอกาส “กลุ่มอันดามัน”

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมภาวะผู้นำสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มอันดามัน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองไปในทางที่ถูกต้องและดีงาม สามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับตนเองและประเทศชาติ ซึ่งจัดขึ้นจากการร่วมมือของกลุ่มเครือข่ายอันดามัน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๓๕ คน โดยมีนายพีระพล  หวังจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง กล่าวรายงาน ณ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน/หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ๔๑๑ แหลมหางนาค ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่