ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบนโยบายบุคลากรเขตพื้นที่ฯ

20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานจัดประชุมข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ฯ พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แลกเปลี่ยนและรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นของบุคลากรฯ ในเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

ภาพ/ข่าว    มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน      ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th