สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีรับมอบหนังสือประจำห้องสมุดของโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นเกียรติในพิธีรับมอบหนังสือประจำห้องสมุดของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าวุ้ง อำเภอบ้านหมี่ อำเภอโคกสำโรง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาด้วยห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรู้ด้วยการอ่านให้กับนักเรียนในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเชิญผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ร่วมรับมอบหนังสือ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงยิมกาฬวรรณดิส ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)