สพป.ชลบุรี เขต ๓ : รับมอบทุนมูลนิธิ หนึ่งแปดหนึ่ง อินเตอร์แนลชั่นแนล

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นางปิ่นเพชร แช่มช้อย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งบุคลากรในสังกัด ร่วมมุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนยากจน สนับสนุนให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๘๑ ทุนๆละ ๕,๐๐๐ บาท จากนักธุรกิจใหญ่ แห่งเมืองพัทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาระดับอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 81 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียน 42,879คน
นายเหลย ฉีเฉิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิ 181 อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันประสูติ 5 ธันวาคม 2562 และเพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยที่มีโอกาสน้อย ได้รับโอกาสที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานที่ดี จึงให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ชลบุรีเขต 3 ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ศรีราชา บางละมุง และสัตหีบ จำนวน 81 ทุน ๆ ละ 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา และนักเรียนเองจะได้มีกำลังใจ ตั้งใจ ศึกษาเรียนรู้ สร้างความก้าวหน้าให้กับตนเอง และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป ณ ห้องประชุม ๔ ชั้น ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓