ลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนด้วยเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและอธิบายวิธีการลงคะแนน หลังจากนั้นได้ดำเนินการลงคะแนนพร้อมกันทั้ง ๒ หน่วยเลือกตั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. กรรมการกดปุ่มอนุญาตลงคะแนน “คูหา 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4” ที่เครื่องรวมคะแนนเพื่ออนุญาตลงคะแนน
2. ไฟสถานะคูหาบนเครื่องลงคะแนนที่คูหาที่เลือกจะแสดงความพร้อมเป็นสีเขียวพร้อมมีเสียงพูด “เชิญลงคะแนนค่ะ”
3. ผู้มาใช้สิทธิกดปุ่มเลือก “หมายเลข” บนเครื่องลงคะแนนจะได้ยินเสียงสัญญาณและไฟที่ปุ่ม จะกระพริบ
4. สำหรับการเลือกตั้งแบบหลายหมายเลข จะสามารถกดปุ่มเลือกหมายเลขได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ (หมายเลข 1 หรือ 2)
5. กดปุ่ม “ยกเลิก” หากต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขที่เลือก
6. กดปุ่ม “ไม่ประสงค์ลงคะแนน” หากไม่ต้องการลงคะแนนให้ผู้สมัครหมายเลขใดจะได้ยินเสียงสัญญาณ ไฟสีเหลืองที่ปุ่ม จะกระพริบ
7. เมื่อเลือกหมายเลขครบตามจำนวนที่ต้องการ กดปุ่ม “ยืนยันการลงคะแนน” จะได้ยินเสียงสัญญาณ ไฟที่ปุ่มจะกระพริบสีเขียว พร้อมมีเสียงพูด “ท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เชิญออกจากคูหาได้แล้วค่ะ”
8. เครื่องลงคะแนนจะส่งคะแนนไปยังเครื่องรวมคะแนนไฟที่ปุ่มหมายเลขที่เลือกจะดับ และไฟแสดงสถานะคูหาจะเป็นสีแดง ให้ผู้ใช้สิทธิออกจากคูหา
9. เครื่องรวมคะแนนจะบันทึกคะแนน พิมพ์การลงคะแนน และไฟที่ปุ่มอนุญาตลงคะแนนดับ (คูหา 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4)
ซึ่งการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม นักเรียนและบุคลากรทุกที่มาลงคะแนนต่างชื่นชอบที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ในการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนน
ข่าว : ยุพยง ใจกว้าง
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ชาคริต เพ็ชระ