สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(ระดับประถมศึกษา)เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูง ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET) เพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สามารถวางแผนและออกแบบนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้อย่างตรงจุดที่ควรพัฒนาของครูผู้สอน ณ ห้องประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ จ.ลำพูน