นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและติดตามการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์

นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ โดยได้เยี่ยมชั้นเรียน ทุกห้องเรียน ชั้นอนุบาล 2-3, ป.1-6 ทดสอบการอ่านเขียนของนักเรียน

และ ให้กำลังใจในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรฯ การพัฒนานักเรียนในด้านกีฬา การรักษาความสะอาดของชั้นเรียน และการดำเนินงานอาหารกลางวัน-อาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน