สพม.35 ทำ MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาทวิศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ร่วมทำบันทึกข้อตกลง MOU สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน อีกทั้ง เพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาชีพ นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

โรงเรียนในสังกัด เริ่มจัดกิจกรรมการศึกษา ตั้งแต่ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ออกติดตามการจัดการศึกษา

สุดาภรณ์  สืบสุติน

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/รายงาน

 

Latest posts by วศินี วนรัตน์ (see all)