การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีการแสดงความยินดีแก่นักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีการแสดงความยินดีในความสำเร็จและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและสถานศึกษา จังหวัดเชียงรายที่ได้รับรางวัลนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ครัง้ที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว