ทศวรรษแห่งความสำเร็จ ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมงาน “ทศวรรษแห่งความสำเร็จ ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์” ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ วิชยานุวัต เลขาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่เข้าโครงการห้องเรียนขงจื่อ ซึ่งนายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ว่า โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนในปี พ.ศ.2548 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกระดับชั้น เปิดเป็นวิชาเลือกและแผนมุ่งเน้นวิชาภาษาจีนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน และได้รับคัดเลือกจากสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ให้เป็นห้องเรียนขงจื่อ ซึ่งมี 12 โรงเรียนในประเทศไทย ห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ในโอกาสนี้ห้องเรียนขงจื่อ ได้ครบรอบ 10 ปี ในการดำเนินงานศูนย์ จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองและเผยแพร่ผลงานวิชาการ “ทศวรรษแห่งความสำเร็จห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์” และได้มีการลงนามความร่วมมือของโรงเรียนเครือข่่ายในจังหวัดภาคกลางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการต่าง ๆ ด้านภาษาจีนให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น