” ประโคนชัยพิทยาคม ” พร้อมรับการประเมิน รอบ 4 จากสมศ.

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และให้ข้อมูลโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (2559-2563)) สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

ดร.ชำนาญ บุญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ.

ทั้งนี้ด้านข้อมูลด้านคุณธรรม จริยธรรมที่โรงเรียนดำเนินการเพื่อนักเรียน ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสิริคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอประโคนชัยให้ข้อมูล โดยการประเมิน      ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์