สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดการแข่งขันกีฬาลีลาวดีเกมส์

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาลีลาวดีเกมส์ ของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ประกอบด้วยโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด โรงเรียนวัดคลองตาล โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โรงเรียนวัดสะพานหิน โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ และโรงเรียนศึกษากุลบุตร การจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬารวมทั้ง ให้แสดงความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และ เป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ  โรงเรียนศึกษากุลบุตร อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก