+++ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดกีฬากลุ่มโป่งสาต้านยาเสพติด ปี 2562++

^^^^วันพุธ  ที่ 27  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562   เวลา 08.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโป่งสาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬาภายใต้กฏ กติกา ของกีฬาแต่ละประเภทอย่างถูกต้อง ทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  เป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  รวมทั้งเป็นการฝึกฝนให้ทุกคนสามารถดำรงตนอยู่ภายใต้กฎ กติกา ของสังคมได้เป็นปกติสุข โดยมีนางสาวสุภาสิริ  มณีธร  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวชลีพร  อินต๊ะสาร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน  ณ  สนามโรงเรียนบ้านโป่งสา อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน  +++   ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++++++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน