สพฐ. มอบโล่รางวัล “โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ปะจำปี 2562”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 พ.ย.62 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาระดับโรงเรียน ณ อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ


นายวัลลพ สงวนนาม กล่าวว่า กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนช่วยเหลือภาวะโภชนาการของโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในความสำคัญและให้ความร่วมมือ สนับสนุนการดำเนินงานทำให้ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนลดลง และในปี พ.ศ. 2562

กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ได้จำนวนทั้งสิ้น 125 โรงเรียน จำแนกเป็น ระดับดีเด่น จำนวน 85 โรงเรียน ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลโรงเรียนละ 25,000 บาท และระดับดี จำนวน 40 โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลโรงเรียนละ 15,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการโครงการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา และสร้างขวัญ กำลังใจ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโครงการของกองทุนฯ ระดับโรงเรียน ในการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
และมั่นใจว่าโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2562 จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียนในเครือข่าย หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะนำองค์ความรู้การส่งเสริมภาวะโภชนการที่ดีทั้งด้านความรู้ทางวิชาการและการบริหารจัดการให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน จากทุกภาคส่วนที่เข้มแข็งในการนำพาให้เด็กทุกคนพ้นจากภาวะทุพโภชนการและมีวภาวะโภชนาการที่ดีต่อไป


ทั้งนี้ นางกนกพร สร้อยจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (สพป.สุรินทร์ เขต 3) เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบฯ ระดับดีเด่น เปิดเผยความรู้สึกให้ฟังว่า “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากค่ะ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศครั้งนี้ รางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือ สนับสนุน จากคุณครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเขตพื้นที่การศึกษา ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านโนนทอง รางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจที่ทุกฝ่ายจะช่วยกันรักษา ต่อยอดการทำงาน เตรียมพร้อมก้าวสู่การประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กระดับจังหวัดต่อไป ด้วยค่ะ”


ศนท.สพฐ.ข่าว/