สพม.36 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2      รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  พร้อมด้วย นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตาม    และประเมินผลการจัดการศึกษา, น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน , นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสิรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่    นาโต่ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรควบคู่กับการมีทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว