แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งเตือน สพท.และสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการ จากสถานการณ์แผ่นดินไหว โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยและผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว ทั้งนี้ให้รายงานสถานการณ์ให้ต้นสังกัดทราบเมือเกิดเหตุ ตามรายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว