โครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลาะ” ปี 2 

ด้วยบริษัท ยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย  ได้จัดทำโครงการ “บรีส เปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลาะ” ปี 2 และได้ขยายเวลาการรับสมัคร เข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หากสนใจเข้าร่วมโครงการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ โครงการบรีสเปิดประสบการณ์ เรียนรู้ เล่นเลอะปี2