ประชุมชี้แจงการจัดสอบ Pre O-NET , O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงการจัดสอบ Per O-NET และ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรจุวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์  ลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษา (Per O-NET) และการบริหารสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจในการดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนหรือผู้แทน ครูฝ่ายวิชาการประจำกลุ่มโรงเรียน ผู้แทนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาล โรงเรียนพระปริยัติธีรวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยมีผู้ข้าร่วมประชุม  จำนวน ๖๐ คน