สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมี นายบุญเพชร วันนา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC) ตามแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สร้างขีดความสามารถของผู้เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยได้ดำเนินการนำนโยบาย จุดเน้น สู่การปฏิบัติ บริหารเชิงบูรณาการ และขับเคลื่อนการยกระดับองค์กรตามโมเดลการพัฒนา สพป.ชลบุรี เขต ๓ CAPTIAN Chon ๓ เพื่อบรรลุค่านิยมองค์กร PATTAYA โดยเน้นการทำงานเป็นทีม จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓  http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1552.html