สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00-10.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี ผู้แทนกองลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ วางพวงมาลาจำนวน 34 แห่ง ดังนี้ โรงเรียนกำจรวิทย์ โรงเรียนวัดอัมพวัน โรงเรียนเทศบาลเขาสามยอด 1 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนวัดสิงห์ทอง”บุญมีประชานุเคราะห์” โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) โรงเรียนวัดดงสวอง โรงเรียนบ้านโคกตูม โรงเรียนวัดเทพอำไพ โรงเรียนวรพิทยา โรงเรียนบรรจงรัตน์ โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา กองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนเมืองใหม่ (ชลอราษฎร์รังสฤษ) โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 โรงเรียนวัดถนนแค โรงเรียนวัดตองปุ โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน โรงเรียนวัดใดใหญ่ โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม โรงเรียนดงตาลวิทยา โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย โรงเรียนพระนารายณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อประธานในพิธี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางถึง นั่งพัก ณ ที่รับรอง และเชิญประธานขึ้นแท่นรับความเคารพ  ผู้บังคับขบวน รายงานจำนวนลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา ต่อประธานในพิธี ประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ถวายบังคม และวางพวงมาลาในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ ถวายความเคารพแด่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประธานกล่าวถวายอศิรวาท ดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ถวายราชสดุดีพร้อมกัน โดยการถอดหมวก ท่านั่ง ต่อจากนั้นผู้บังคับขบวน นำกล่าวถวายราชสดุดี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี ณ  สนามโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)