สพป.ลพบุรี เขต 1>ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติให้ได้รับรางวัล IQA AWARD

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกรางวัล IQA AWARD ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติให้ได้รับรางวัลฯ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี โรงเรียนเมืองใหม่ฯ และโรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ฯ…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มนิเทศฯ สพป.ลพบุรี เขต 1 : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)