สพม.3 เตรียมความพร้อมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2563

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อพิจารณานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2563