สพป.เลย เขต ๒ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน “สะพุงเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวังสะพุง อำเภอวังสะพุง นายพลชัย ชุมปัญญาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ “สะพุงเกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งในปีนี้ อำเภอวังสะพุงโซน ๒ เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขัน มีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการกีฬา เห็นคุณค่าและความสำคัญของการเล่นกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ปลูกฝังความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยประธานกล่าวว่า การกีฬาถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกายจิตใจ ช่วยให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ รู้จักการยอมรับ การปรับตัว ขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ร่วมมือร่วมใจจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้น นับว่าเป็นการช่วยสร้างและพัฒนาคนของประเทศให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป การแข่งขันกีฬาจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยใช้สนามโรงเรียนชุมชนวังสะพุง โรงเรียนบ้านปากปวน เป็นสถานที่แข่งขัน