สพม.19 ทำ MOU โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ระหว่างช่วงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.19 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตนได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) กับโรงเรียนในสังกัด 52 โรงเรียน ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยให้สถานศึกษามีนโยบายและกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน

คือการให้สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมทั้งการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์ และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงให้โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากร ปรับพื้นที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน พร้อมมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ และให้ครู บุคลากรของโรงเรียนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดำเนินการจัดทำงานวิจัยด้านการสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0

ทั้งนี้ ก่อนมีพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการขยะ และสาธิตนวัตกรรมการจัดการขยะเปียก ด้วยถังขยะไม่มีวันเต็ม พร้อมอุปกรณ์บีบรัดขวดพลาสติคเพื่อความสะดวกและเพิ่มพื้นที่การจัดเก็บ