สพม.34 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ,นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร สพม.35  ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ,นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ,นายสมชาย สันกลกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบ้านกาดวิทยาคม ,ดร.ศราวุธ ขันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม ได้รับแต่งตั้งย้ายให้ดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสันติสุข ,นางรัตติกร สุขดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนไชยปราการ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ,นางสาวปุญญิศา สมมิตร ข้าราชการครูโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคมวิทยาคม

 

ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ได้รับรางวัลระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนแม่สะเรียง“บริพัตรศึกษา”จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้มอบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภท ผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ นายทีปชัย  วงษ์วรศรีโรจน์  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสันกำแพง , นายสมชาย  สันกลกิจ  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โอกาสนี้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวชื่นชม และให้กำลังใจกับผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สถานศึกษาเกิดความเข้มแข็งเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนส่งผลถึงเด็กนักเรียน เป็นคนเก่ง คนดี ต่อไป

 

ต่อจากนั้น นายเจดีย์ เดชพันธ์ ประธานในพิธี ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โอกาสนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ชี้แจงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติมตามระเบียบวาระการประชุม