ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีเปิด “โพธินิมิตเกมส์ อนุรักษ์ความเป็นไทย สานสายใย 4 ภาค ครั้งที่ 33”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “โพธินิมิตเกมส์ อนุรักษ์ความเป็นไทย สานสายใย 4 ภาค” ครั้งที่ 33 ซึ่งได้รับเกียรติจาก พันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “โพธินิมิตเกมส์ อนุรักษ์ความเป็นไทย สานสายใย 4 ภาค” ครั้งที่ 33 โดยนางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมว่า เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรัก สามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพพลานามัยพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ส่งผลให้ผู้เรียนห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาให้ได้ผลสมบูรณ์เกิดการพัฒนากระบวนการด้านการแข่งขันกีฬาส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาของผู้เรียนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งนี้ มีคณะสี 4 สี ได้แก่ คณะสีแดงโกเมน คณะสีฟ้าไพลิน คณะสีเหลืองบุษราคัมและคณะสีชมพูทับทิม กีฬาที่แข่งขันประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล วอลเลย์บอล ปิงปอง และเปตอง โดยดำเนินการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง และมีแนวคิดอนุรักษ์ความเป็นไทย สานสายใย 4 ภาค โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,192 คน