ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 สำนักเรียนวัดบางขวาง สนามสอบโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยมีนายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของการสอบธรรมศึกษา พอสังเขปดังนี้ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน โดยการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความศรัทธาและสำนึกในความสำคัญของพระพุทธศาสนา ตลอดจนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอย่างถูกต้อง รวมไปถึงเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผู้เรียนรู้หน้าที่ของชาวพุทธและสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม การดำเนินการสอบธรรมสนามหลวง มีนักเรียนเข้ารับการสอบ จำนวน 1,086 คน แบ่งเป็น ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 497 คน ธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 311 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 198 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากรจากพระเดชพระคุณพระเทพวรเมธีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดบางขวาง พระครูไพศาลศีลคุณ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนนทบุรี (ธรรมยุต) ประธานสนามสอบและสำนักศาสนศึกษาวัดบางขวาง ตลอดจนคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ตามลำดับ ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย