ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ปูนอินทรีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิสัน ปริทัศน์ไพศาล ผู้จัดการอาวุโสฯ ด้านการจัดส่ง กล่าวรายงาน โดยผู้เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาจากระดับต่าง ๆ จำนวน ๓๕๘ คน ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ๓๓๓ คน ระดับ ปวช.-ปวส. จำนวน ๑๙ คนและระดับอุดมศึกษา จำนวน ๖ คน จากโรงเรียนอนุบาลทับกวาง, วัดป่าไผ่, บ้านซับบอน, บ้านหนองผักบุ้ง, ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑, นิคมทับกวางสงเคราะห์ ๒, เทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์หพร้อม) และ ทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพ ซาเล่ต์) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับกวาง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี