สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 และได้มอบนโยบายการดำเนินงานจัดทำแผนฯ โดยมีนางสาวอุบลวรรณ  กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่ม นโยบายและแผน กล่าวรายงาน เนื่องด้วยนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนด กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สอดรับและสอดคล้องกับนโยบายข้างต้น ใช้เป็นเครื่องมือ แนวทางในการขับเคลื่อน บริหารจัดการ ตามกรอบอำนาจหน้าที่ โดยท่านประธานได้มอบให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการประชุมฯ ในเรื่อง 1.พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  2562 ปัญหา/อุปสรรค  2.กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย การบริหารจัดการปีงบประมาณ 2563  3.พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  4.พิจารณาการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ  คณะกรรมการร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์,ประธานเครือข่ายโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนองค์คณะบุคคล กตปน.และบุคลากรในสังกัด รวมจำนวน 54 คน ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา