สพม.15 นำ Web Conference เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ลด การจัดประชุมใหญ่โต ทดแทนด้วยเทคโนโลยี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ร่วมทดสอบระบบ Web Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมระบบการประชุมทางไกลให้กับสถานศึกษาในสังกัด สำหรับการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน การนิเทศออนไลน์ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานให้กับผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา การจัดประชุมชี้แจง ข่าวสาร ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน และลด การจัดประชุมใหญ่โต สามารถทดแทนด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารทรัพยากร โดยมีโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โรงเรียนสะนอพิทยาคม ร่วมการทดสอบระบบ Web Conference ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15