โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2563

นักเรียนและครู เสนอชื่อและใบสมัคร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 รายละเอียดดัง หนังสือ ศธ 04006 / 8765 และเอกสารแนบนี้ แลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2563