สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 เคารพธงชาติ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย และถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเป็นกิจกรรมหนึ่งของ โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุจริต ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ จำนวน 3 คน คือ นายจักรพงษ์ อินทรรุจิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวโชติกา สมหลัก นักวิชาการตรวจสอบภายในและนางสาวพัทธ์ธีรา อุทัยพรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน