ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสาทร โรงเรียนบ้านกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) และโรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน การจัดบริบทอาคารสถานที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน การจัดเรียนการสอนโดยใช้ DLTV และติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษาต่อไป จากการตรวจเยี่ยมขอชื่นชมโรงเรียนทั้ง 3 แห่งที่สามารถจัดการเรียนการสอน จัดอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี