ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมในการสอบวัดผลระดับชาติ

เมื่อเร็วๆนี้ นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกโตนด และโรงเรียนบ้านน้ำดำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้สอน และนักเรียน และติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลระดับชาติ O-NET,NT และการพัฒนาศักยภาพการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อีกทั้งยังชี้แนะให้คณะครูส่งเสริมดูแลนักเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้อีกด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรยากาศของโรงเรียน ห้องเรียน ให้พร้อมต่อการเรียนการสอน ในส่วนเรื่องอาหารกลางวันก็ยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆ เป็นอย่างมาก เพราะในวัยเด็กนักเรียนนั้นจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ครบ 5 หมู่ เพื่อให้การเจริญเติบโตเป็นไปได้อย่างเต็มที่อีกด้วย