สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565”

กลุ่มนโยบายและแผน  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563-2565”ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม 1  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางเป้าหมาย ในการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1  เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563  ซึ่งการประชุมฯ  ครั้งนี้  เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมใน  การจัดทำ โดยร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ให้สอดคล้องครอบคลุมนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายกลยุทธ์ จุดเน้นของ สพฐ. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา