สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่  2  ธันวาคม  2562  เวลา  09.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาการกำหนดเกณฑ์พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี  2564  เสนอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์การพิจารณาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด  และพิจารณาจัดตั้งเกณฑ์สำหรับพิจารณาโรงเรียนที่เสนอขอรับการจัดตั้งงบประมาณ  เพื่อใช้ในการพิจารณางบประมาณในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2