กีฬากลุ่ม รักศรัทธาเกมส์ ลำปลายมาศ ๓

 

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ อำเภอลำปลายมาศ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่ม รักศรัทธาเกมส์ เพื่อเสริมสร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย สร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ ตำบลบ้านยาง และตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมงคล แวงวรรณ ประธานกลุ่มโรงเรียน ได้จัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม รักศรัทธาเกมส์ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านการออกกำลังกาย และการกีฬา เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา พร้อมยังเป็นการส่งเสริมความสามารถอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาของนักเรียนอีกด้วย โดยมี นายโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี

 

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๓ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์ ๕) โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์”  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โรงเรียนบ้านปัญจคาม “เรียน  ติสสวงศ์วิทยา” และโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ จำนวน ๑๐ โรงเรียน